UV флексо штампата е најдобар избор на штампа за сите видови на пакувања, транспортни, примарни и секундарни амбалажи

UV флексо штампата е најдобар избор на штампа за сите видови на пакувања, транспортни, примарни и секундарни амбалажи

UV флексо штампата е погодна и економична за штампање на големи тиражи. Обично се принтаат етикети или амбалажи на производи кои се за масовна употреба (етикети за прехрамбени производи, етикети во хемиската индустрија, етикети и декларации во фармацевската индустрија...).