Развој на опрема

За да бидеме во можност до крајниот корисник да понудиме решение кое ќе биде прилагодено на постоечката состојба во производството како и решение кое максимално ќе го искористи капацитетот на машините и опремата ЕЛМЕД поседува свој развоен тим составен од машински и електро инженери.

Нивната задача е да со примената на своето знаење стекнато низ годините на искуство со примената на најсовремена технологија, водејќи притоа сметка за економската исплатливост на решението кое е понудено до крајниот корисник, се пронаоѓа решение кое од проектната задача во најкраток можен рок ќе биде реализирано во готов уникатен производ.

Наши изведби:

Системи за 2D кодирање

 

 Системи за offline етикетирање

 

Системи за етикетирање на цилиндрични флаши (тегли)

Овој систем е составен од модули за обележување, етикетирање, транспорт и инспекција на цилиндрични флаши со мали димензии.