Развој на софтверски решенија

Увидувајќи ги потребите на корисникот со комплетно решение во однос на обележувањето и следливоста на производите ЕЛМЕД од 2008. година отпочна со развојот на сопствени софтверски апликации за таа намена.

Како резултат на долгогодишната работа и прилагодување на потребите на пазарот во овој момент постојат значајни референтни листи за следниве софтверски решенија: