Loupe WMS

Skup softverskih aplikacija specijalizovanih za olakšavanje i automatizaciju svakodnevnih operacija u magacinu

Skup aplikacija predstavlja centralizovan sistem gde se razni magacionerski zadaci upravljaju kroz korisničke interfejse na handheld uređaju, tabletu ili radnoj stanici u magacinu. Ovo čini poslove u magacinu efikasnim i lakim, i omogućava da se gubici koji se dešavaju prilikom raznih magacinskih procesa minimalizuju. Pored ovoga, svrha sistema je i blagovremena i potpuna isporuka robe klijentima.

To se postiže tako što Loupe WMS pruža saznanja o tačnoj lokaciji svakog proizvoda unutar magacina, tačnom vremenu kada se vrši ponovna porudžbina za popunu zaliha i o kojoj količini i vrsti robe je reč.

Za kompaniju ove stvari zapravo predstavljaju optimizaciju lagera, dok za klijenta znači da svoju porudžbinu robe mogu dobiti brže, bez ponovnih dopuna porudžbine ili grešaka tokom isporuke.

Loupe WMS se koristi da se kontroliše i prati transfer i skladištenje robe u magacinu. Sistem obuhvata brojne procese koji su važni tokom isporuke robe, prijema, popisa, repozicioniranja robe u magacinu, konverzije robe iz jednog oblika pakovanja u drugi, komisioniranja, dopune lokacija, povrata robe od kupca, integracije sa ostalim sistemima lanca snabdevanja itd.

Prijem robe

Loupe WMS omogućava jednostavan proces za rukovanje isporuke koja je stigla u magacin. Ovaj proces može biti prilagođen različitim potrebama različitih kompanija, a njegova suština je da osigura da sve isporuke magacinu budu obrađene na pravilan način kako bi se smanjili gubici i sačuvalo vreme.

Praćenje lagera

Loupe WMS omogućava korisnicima da prate „kretanje“ svake vrste robe u magacinu, počev od njenog prijema, preko raznih preskladištenja, komisioniranja do izdavanja robe krajnjem korisniku. Ovim se obezbeđuje da šef magacina može u svakom trenutku da zna na kojim lokacijama nema dovoljno robe i traži se popuna skladišta, da bi se uradila porudžbina radi izbegavanja uskih grla prilikom isporuke robe. Na ovaj način se skladišni prostor optimizuje i osigurava se da su resursi tako organizovani da omogućavaju lagodno kretanje robe kroz magacin i iz magacina.

Optimalno pozicioniranje

Loupe WMS omogućava korisnicima da kreiraju efikasan način čuvanja različitih proizvoda u skladištu na način koji uzima u obzir različite faktore, kao što su recimo tražnja za robom ili težina robe. Zahvaljujući ovoj funkciji, skladište je organizovano na taj način da oni proizvodi koji su teži ili se frekventnije izdaju budu locirani bliže izlaznim vratima skladišta radi bržeg procesuiranja porudžbine. Ovo obezbeđuje optimizaciju kretanja po magacinu i minimalizaciju vremena za izdavanje robe.

Dokumentacija

Loupe WMS automatizuje većinu različitih procesa, eliminišući potrebu za papirnim dokumentima koji su glomazni, čime štedi u delu troškova papira i čuvanja papirnih dokumenata. Sem toga, svaki korisnik u skladu sa svojim ovlašćenjima može videti podatke koji su neophodni za njegov deo posla i može kreirati trenutne elektronske izveštaje i dokumentaciju za kojom se javlja potreba u veoma kratkom roku. Štampa elektronskih papira svakako postoji kao opcija.

Odabir robe i isporuka

Loupe WMS osigurava da proizvod sa odgovarajućim rokom isteka u skladu sa definisanim poslovnim pravilima (LIFO, FIFO ili FEFO) bude predložen za isporuku tokom rada na nekom nalogu za izdavanjem robe. Na ovaj način se obezbeđuje da se prava isporuka isporuči pravim klijentima u pravo vreme. Sa ovom tačnošću, greške koje se javljaju prilikom transporta isporuka se izbegavaju čime se obezbeđuje efikasniji i optimalniji transportni sistem.

Korisnički servis

Loupe WMS poboljšava ukupnu uslugu kupaca, tako što su nalozi primljeni i obrađeni na vreme, a isporuke kupcima se dostavljaju onda kada se javi potreba za njima. Kvalitet ove usluge obezbeđuje kompaniji da zadrži postojeće kupce i da privuče nove.

Izveštaji

Loupe WMS omogućava višestruki način praćenja, počev od praćenja kretanja robe po LOT-u, radnom nalogu, datumu proizvodnje, roku upotrebe, serijskim brojevima, SSCC kodu paketa i paleta, kupcu, magacinu, lokaciji u magacinu itd.  Pored ovoga Loupe WMS može dati odgovore i na pitanja kao što su: Koji procenat skladišta se intenzivno koristi? Da li treba razmišljati o proširenju kapaciteta skladišta? Da li treba razmišljati o manjem skladištu? Koliko različitih transakcija je svaki zaposleni uradio po  jedinici vremena (dan, sat, nedelja…)? Može li se razmišljati o smanjenju broja zaposlenih? Na koji način se mogu optimizovati putanje kretanja zaposlenih po magacinu radi uštede u vremenu? Svi ovi načini praćenja robe se mogu proširivati i menjati, u skladu sa zahtevima kompanije, kupaca, zakonskih okvira i ostalih zahteva.

Delovi aplikacije Loupe WMS sistema:

Razmena podataka sa ERP sistemom

Sinhronizacija sa Loupe WMS sistemom svih dokumenata koji se kreiraju u ERP sistemu. Osnovna funkcija mu je da sve dokumente koji se kreiraju u ERP sistemu, a koji se na bilo koji način odnose na kretanje robe kroz magacin i stanje robe u magacinu sinhronizuje sa Loupe WMS sistemom. 

Set dokumenata se nakon obrade od strane Loupe WMS sistema vraća u statusu Obrađen, Poništen, Utovaren i sl. nazad ERP sistemu na dalju finansijsko – knjigovodstvenu obradu. Ovaj servis koristi različite načine za razmenu podataka između Loupe WMS i ERP sistema, čime omogućuje da se svi dokumenti kreiraju samo na jednom mestu (najčešće ERP kompanije), a kasnije raznim obradama prelaze iz jednog u drugo stanje, sve do krajnje obrade.

Mobilna aplikacija 

Osnovna ideja je jednostavnost upotrebe i minimalizacija mogućnosti greške operatera u magacinu. 

  • Kada je u pitanju prijem robe, mobilna aplikacija sama navodi operatera na kojoj slobodnoj lokaciji da ostavi robu (u skladu sa definisanim skladišnim politikama), na kojoj prijemnoj lokaciji se nalazi roba koja se treba skladištiti po nekom nalogu, koliko je još ostalo robe za skladištenje po nekom nalogu i sl.
  • Kada je u pitanju otprema robe, mobilna aplikacija sama navodi operatera koju robu treba da odvoji za otpremu, sa kojom serijom i LOT-om (u skladu sa LIFO, FIFO ili FEFO metodom), sa koje lokacije, na koju otpremnu lokaciju da pripremi robu, koliko još i koje je robe ostalo za otpremu po nekom nalogu i sl.
  • Kada je u pitanju komisioniranje robe, aplikacija sama obaveštava operatera koje su to komisione lokacije kritične sa stanjima zaliha, sa kojom robom trebaju da se popune i sa kojom serijom i LOT-om trebaju da se popune (eventualno sa kojih lokacija trebaju da se popune komisione lokacije).
  • Kada je u pitanju popis robe, aplikacija nudi mogućnost tzv. brzog popisa (tj. upoređivanja stvarnog stanja robe po lokacijama i serijama sa logičkim stanjem), kao i velikog popisa (tzv. popis od nule, sa blanko popisnim listama). Ceo popis se uglavnom svodi na skeniranje i pritiskanje dugmeta za obradu.

Desktop aplikacija

Desktop aplikacija, namenjena šefu magacina i ostalim rukovodećim strukturama, predstavlja neku vrstu kontrolne aplikacije u kojoj se vide sve operacije svih operatera u svakom vremenskom trenutku, vide se svi dokumenti (obrađeni i neobrađeni) koji su dobijeni sinhronizacijom sa ERP-om, definišu se magacini, magacinske lokacije, vrste magacinskih lokacija, menjaju podaci artiklima, vrši se uvid u stanje lager liste, vrši se uvid u lokaciju svih ili pojedinačnih (filtriranih) paketa i paleta, vrši se uvid u kretanje (ulaz – realokacija – izlaz – povrat) određenih paleta i paketa u nekoj jedinici vremena. Sem toga, preko ove aplikacije šef magacina može da filtrira određene magacinske naloge određenim operaterima, da vrši nadzor stanja u magacinskim lokacijama, da vrši korekciju magacinskih dokumenata spram stvarnog stanja robe u magacinu u odnosu na ERP stanje, da vrši razne preglede po raznim filterima (SSCC, datum proizvodnje, rok upotrebe, serija, lokacija, manjak, popis, karantin, istek roka, oštećenje…). Takođe, može da kreira u PDF, EXCELL, WORD, OPEN DOCUMENT razne vrste dokumenata vezanih za magacin, kao i da ih štampa.