Si te kaperceni joefikasitetin ne procesin e etiketimit te paletave tuaja

Si te kaperceni joefikasitetin ne procesin e etiketimit te paletave tuaja

 

Paletat duhet te jene te etiketuara ne menyre korrekte, me kode te lexueshme dhe te qarta qe permbajne detaje te produktit dhe sasive te tij, perfshire detajet e furnitorit, numrat serial, Bach number dhe me shume. Kjo eshte per qellime gjurmueshmerie brenda nje depoje ose Qendres se Shperndarjes, ku skanerat duhet te lexojne keto kode shpejt dhe pa gabime. Kur etiketat e printuara aplikohen si duhet në sipërfaqe te shumta te paletave, ato jane me te lehta per t'u skanuar; dhe si pasoje permiresohet  efikasiteti logjistik, kontrolli i inventarit dhe kursimi i kohes dhe parave.

Probleme te zakonshme me etiketimin e paletes

Perrritjen e efikasitetit te etiketimit te paletes, etiketat duhet të printohen në menyre te persosur dhe te vendosen ne menyre korrekte, ne secilen palete. Per te arritur kete efikasitet, automatizimi i procesit te etiketimit eshte jetik.

Gjithsesi, shume kompani ende etiketojne manualisht produktet e tyre, gje qe mund te jete nje proces jo shume efikas. Per shembull, punetoret e magazines mund te shkarkojne nje palete, te zbresin nga piruni, te shkojne te nje kompjuter per te printuar etiketat, te kthehen te paleta per te aplikuar etiketat me dore, te kthehen perseri ne pirun dhe ta zhvendosin paleten ne magazinim ose ne nje kamion per transport.

Kjo metode çon ne shume kohe te humbur, qe ndikon ne marzhet perfundimtare. Per te mos permendur aplikimet me dore ,zakonisht nuk jane katrore dhe mund te mos permbushin udhezimet e lartesise GS1, duke shkaktuar probleme te metejshme.

Nese nje etikete eshte ne vendin e gabuar dhe nuk i ploteson keto udhezime, nje skanues nuk mund ta lexoje ate. Produkti juaj mund te refuzohet nese skanohet gabimisht, duke çuar ne me shume kohe te humbur dhe gjoba te mundshme.

Sfidat kryesore te etiketimit te paletave

Vellimi i paletave te prodhuara ,kerkon nje sistem etiketimi qe do te printoje dhe aplikoje  etiketat ne menyre korrekte çdo here, duke mbajtur te ulet kostot e prodhimit dhe duke siguruar qe mallrat te mos hasin probleme ne te gjithe zinxhirin e furnizimit.

Sidoqofte, perveç standardeve GS1, mbase sfida me kritike eshte sigurimi se etiketat tuaja te jene ne perputhje me nevojat e klienteve tuaj dhe mund te integrohen me sistemet e tyre ekzistuese. Eshtë thelbesore te dini se çfarë kerkojne klientet tuaj dhe si te etiketoni paletat tuaja, qe ti pershtaten atyre ne menyre efikase.

Si i tille, duhet te jeni i zhdervjellet ne sa etiketa vendosni në palete. Udhezimet e GS1 tregojne vetem ate qe u duhet shumices  se klienteve. Ndersa disa mund te kerkojne vetem nje ose dy, disa mund te kene nevoje per  tre ose me shume etiketa ne palete.

Per te permbushur shumicen e kerkesave, duhet thjesht te aplikoni etiketa ne vendet e duhura, duke u siguruar qe ato te jene katrore dhe pa ndonje skaj te pabarabarte ose rrudhosje. Automatizimi i procesit te etiketimit të paletes tuaj do te lejoje vendosjen e sakte çdo here.

Konsiderata te metejshme per etiketimin e paletes

Ndersa mund te jete nje sfide per te siguruar etiketim te qarte e uniform, ka shume faktore te tjere te jashtem ne proces qe duhet te merren parasysh.

Per shembull, mjediset qe do te kaloje paketimi juaj terciar gjithashtu mund të ndikojne ne procesin e etiketimit. Paketimi ne nje mjedis te lagesht do te kete kerkesa te ndryshme ne krahasim me nje mjedis te thate.

Per shembull, fabrikat e pijeve freskuese do te kene nevoje per konstruksione prej çeliku qe nuk ndryshken , per ti mbrojtur ato nga lageshtia (shih me poshte).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruksionet e aluminit megjithate, jane te mjaftueshem për ambjentet e thata (shih me poshte).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura mund te jete gjithashtu nje problem, keshtu qe mund te keni nevoje per kutite e kontrollit te klimes ose ngrohesit, per te siguruar qe nje temperature e pershtatshme te ruhet gjate gjithe kohes.

Meqenese keto etiketa permbajne shume informacione, eshte thelbesore te merren ne konsiderate aftesite e softuerit tuaj dhe te klienteve tuaj. Kontrollet nga etiketuesi i paletes tek paletezuesi duhet te jene ne gjendje te dergojne dhe marrin sinjale ne menyre efikase qe te ndalojne paleten dhe ta levizin ate sapo te jete aplikuar etiketa. Elmed ka zhvilluar nje modul softueri te quajtur LoupeCode per etiketimin automatik te paketimit dhe paletave kolektive, sipas standardeve GS1. Softueri perdoret per te gjeneruar automatikisht te dhena, qe lidhen me etiketen e paketimit kolektiv, si dhe dergimin e ketyre te dhenave ne printer. Ka aftesine per te arkivuar te gjitha te dhenat e derguara ne printer, ne formatin e deshiruar, si dhe aftesine per te gjeneruar raportet, ne lidhje me dorezimin e paketimit kolektiv ne depo, si dhe te gjitha te dhenat qe permbajne etiketat.

Sistemet e transportiereve, te perdorura ne faza te ndryshme te udhetimit te nje palete, mund te ndryshojne ne lartesi dhe shpejtesi, si dhe numrin e ndalesave që bejne. Si i tille, nje sistem fleksibel dhe lehtesisht i rregullueshem eshte thelbesor.

Per te trajtuar keto çeshtje kritike dhe per te shmangur berjen e gabimeve te kushtueshme, keni nevoje per nje etiketues të gjithanshëm te paletave qe mund ta konfiguroni per te permbushur standardet e GS1 dhe klientit me lehtesi.

Zgjidhja - Domino M-Series

Mundesuar nga teknologjia inteligjente unike e Dominos, I-Tech, sistemi i etiketimit Domino M-Series ,siguron kode te qarta per printimin sistematik dhe aplikimin e etiketave perfekte ne paketimin tuaj dytesor ose terciar.

Seria M mund te vendose etiketa te shumta per palete me 1 ose 2 ndalesa, me madhesi te ndryshme te etiketave. Ai pershtatet me nevojat tuaja dhe integrohet lehtesisht ne linjen tuaj ekzistuese te prodhimit. Me printerin e tij te fuqishëm me film 600 m dhe mbeshtjellesin e etiketes, te cilat jane te sinkronizuara per tu zevendesuar njekohesisht, dhe nje ekran intuitiv me prekje UI, ju mund te kryeni procesin e etiketimit te paletave ne nje pjese te kohes ne krahasim me aplikimin e etiketave manualisht.

Per me shume informacion se si Domino M-Series mund te pershpejtoje etiketimin e paletes tuaj dhe te zvogeloje kostot e pergjithshme, na kontaktoni sot.

Shikoni produktin