Zhvillimi i zgjidhjeve software

Duke kuptuar nevojën e përdoruesve për një zgjidhje komplete, në kushtet e etiketimit dhe gjurmueshmërisë së produkteve, në vitin 2008, ELMED filloi të zhvillojë aplikacionet e veta të software-ve për këto qëllime.

Si rezultat i viteve të punës dhe adaptimit me kërkesat e tregut , në këtë moment ka një listë të konsiderueshme reference për zgjidhjet e mëposhtme të software: